برای آموزش صفر تا صد کار با سایت کلیک کنید

مسابقه : اولین مسابقه جذب زیرمجموعه کلیک طلا
Click here to return
# جایزه واریز به برنده
1 200000 تومان حساب اصلی و اجاره
2 125000 تومان حساب اصلی و اجاره
3 80000 تومان حساب اصلی و اجاره
4 50000 تومان حساب اصلی و اجاره
5 40000 تومان حساب اجاره و خرید
6 30000 تومان حساب اجاره و خرید
7 25000 تومان حساب اجاره و خرید
8 25000 تومان حساب اجاره و خرید
9 20000 تومان حساب اجاره و خرید
10 10000 تومان حساب اجاره و خرید